Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Şartları
 

 Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Şartları  

Soru : Fahri Trafik Müfettişliği müracaat şartları nelerdir ve nereye müracaat edilir?
Cevap: Fahri Trafik Müfettişi aşağıdaki şartlan taşımaları gerekmektedir.
a)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)   En az kırk yaşında olmak,
c)   Yüksekokul mezunu olmak,
d)  En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
e)  Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
f)    Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
g)   Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
h)   Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı sultan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat kırıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.
Yukarıda belirtilen şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanların, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.